top of page

БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ "ХАН АСПАРУХ"

УЧИЛИЩЕН ПРАВИЛНИК

Настоящият правилник е създаден на основание регистрацията и дейността на българското училище “Хан Аспарух” в Северна Калифорния, САЩ.

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. За провеждане на занятията, училище "Хан Аспарух" наема класни стаи от Hebrew Day School, Sunnyvale, CA. Съществуването на структурирани и непрекъснати занимания зависи изцяло от общата ни грижа за наетата материална база. Всички родители, учители и ученици се задължават да пазят собствеността на училището и да се съобразяват с издадените от неговото ръководство заповеди.

 2. Учебната година се състои от 31 учебни седмици, в които не се включват отворени уроци, празненства и други дейности включени в календара за учебната година.

 3. Занятията за учениците и предучилищна група се провеждат всяка НЕДЕЛЯ от 9.30 до 13:15ч. Заниманията включват задължителните часове според изискванията на Министерството на Образованието и Науката (МОН) в България както и извънкласни дейности предвидени от училищното ръководство.

 4. Заниманията за децата от 2 г. до 4г. в предучилищна група се провеждат от 9.30 до 12:15. Часовете за децата от 4 до 5 г продължават до 13:15ч. В заниманията е заложен и час по фолклор за всички деца в подготвителна група.

 5. Ваканциите през учебната година се обявяват в началото на учебната година в училищния календар публикуван на страницата на училището.


II. ОТСЪСТВИЯ

 1. В случай на отсъствие за целият ден, ученикът или неговият настойник се задължава да уведоми учителя преди започване на учебните занятия.

 2. Ученикът няма право да отсъства от учебните занятия без уважителна причина. Отсъствия, надвишаващи 50% от учебното време, водят до невъзможност за получаване на сертификат за завършено обучение.

 3. Вратата на училището се отваря в 9:15 часа, учебните занимания започват точно в 9:30 часа. Децата, които не са в стаята до 9:30, могат да влязат в клас в 10 часа или в първото междучасие (виж разпределение на часовете) преди започването на втория час.

 

III. ВЪТРЕШЕН РЕД

 1. Спазването на учебна дисциплина е задължително за всички ученици. Ученикът се задължава да идва подготвен за часовете, да спазва дисциплината и да не пипа нищо, което не е негово в стаята. Писането по дъската, говорене в час, излизане от стаята, става само след разрешение от учителя или изрично нареждане от учителя.

 2. Ученикът няма право да създава пречки на учителя при изпълнение на неговите задължения.

 3. Ученикът няма право да използва телефон или други електронни устройства по време на учебните занятия.

 4. При нарушаване на реда и дисциплината, учителят има право да отстрани ученика от учебните заниманията за определено от него време.

 5. Ученици, системно нарушаващи реда и дисциплината, се наказват със:

       а) Забележка, адресирана до родителя

       б) Извършване на дейности в полза на училището в извън учебно време (почистване на класната стая за определен период            от време, извършване на дейности към училищната библиотека).

       в) Отстраняване от занятия за срок от 1 седмица до 1 месец.

       г) Изключване от училището до края на учебната година.

 • Наказанията се налагат по предложение и усмотрение на учителя.

 • Наказанията за отстраняването от клас за повече от едно занятие се предлагат от учителя и се решават от ръководителят на училището и родителският комитет.

 • При невъзможност за взимане на единодушно решение ръководителят на училището има право на вето за взимането на крайно решение.

   6. Повредено или унищожено училищно имущество се възстановява в двукратният му размер от родителите на ученика,                   нанесъл щетата.

   7. Учителят няма право да налага физическо наказание или да упражнява психически тормоз над учениците.

   8. Учителят e отговорен за живота и здравето на учениците по време на учебните занятия, осигурява безопасността на                       учениците и се грижи за тяхната сигурност по време на учебния ден.

   9. Родителите на деца с животозастрашаващи здравословни проблеми (алергии и други) трябва да разговарят с децата си за            нуждата да се предпазват от инциденти и, да предупреждават учителите за състоянието на детето по време на учебната                година. Училището ще прави всичко възможно да следи за здравето и живота на децата, но не носи отговорност за                        инциденти свързани с такива здравословни проблеми.    

 

IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ

 1. Родителите се задължават да осигуряват присъствието на децата си в училище и да ги водят навреме преди започване на учебните занятия.

 2. Децата трябва да идват закусили и готови за часа, както и да си носят лека здравословна закуска и обяд. Забранява се внасянето на месо на територията на училището.

 3. Родителите се задължават да напуснат класната стая след започване на учебните часове, освен ако не са уговорили престоят си в стаята предварително с учителя.

 4. Учителите решават дали, кога и колко помощника ще са им необходими в училището. В случаите, когато учителят планира специален проект за което му е нужен определен брой помощници, но помощниците не са набрани, учителят има право да промени подготвеното занятие и да занимава децата с дейност която не изисква помощници.

 5. Присъстващият по време на учебните часове родител поема задължението да помага на учителя без да се намесва в учебният процес.

 6. Родителите на деца, които имат проблем с приобщаването към учебната среда, могат да остават в учебната стая само след консултация с учителя и при положение, че спомагат за приобщаването на детето към заниманията за деня.

 7. Децата се взимат не по-късно от 12:30 или 13:30 в зависимост графика на програмата на детето. Родителите се задължават да взимат децата си в определеното за приключване на заниманията време.

 8. Забранява се внасянето на всякакъв вид храни съдържащи ядки, сладкиши, храни съдържащи изкуствени оцветители и месо.

 

V. ФИНАНСОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ

 1. Заплащането се извършва до 5-о число на месеца или първата неделя от месеца. За месечно заплащане с чек е препоръчително да използвате превод по банков път чрез BILL PAY от вашата банка. За целта ви трябва следната информация: Broenitsa LLC, Address; 12107 N 122nd Str, Scottsdale, AZ 85259 (безплатен превод от всички банки) За wire transfer: Bank information (BOA): Routing #121000358 Account # 1047773792 (може да изисква такса ако сметката ви е извън BOA) На електронният чек трябва да са изписани имената на детето и по възможност клас или име на учител.

 2. За плащания след споменатия срок се налага глоба от $25 която се плаща заедно със закъснялото плащане.

 3. Минималното плащане е за 1 месец и се заплаща дори и детето да е посетило само едно занятие за месеца.

 4. Всяко закъснение след определеният час ще изисква заплащането на наказателна такса в размер $1/ за първите 5 минути, и 25$ за всяка 15 минута . Тези средства ще покриват разходите по задържането на учителя и стаята в просроченото време.

bottom of page