top of page

БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ "ХАН АСПАРУХ"

ДЕТСКА ГРАДИНА (2-5г.)

В тази група се набляга на обогатяване на лексикалното и фонетично развитие на децата, като се използват различни техники, като слушане и преразказване на приказки, и заучаване на стихотворения и песни. Децата учат нови думи и се запознават с букви чрез визуализация. Неразделна част от обучението са различни игри, изобразителна дейност,  песни и приказки, които помагат на децата да изградят своите двигателни и социални умения.

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА (6г.)

Това е времето, когато децата започват да учат азбуката и се запознават с писането на печатни букви. Целта на този клас е децата да се подготвят и придобият необходимите знания и умения за успешното им преминаване в 1-ви клас. Програмата също така се фокусира върху обогатяване на езиковите умения у децата,  провокирайки ги да изразяват мислите си на български език. Ключова част от обучението на този етап е преразказване на забавни истории, учене на стихотворения и песни.

ПЪРВИ КЛАС

В първи клас децата изучават два предмета – Български език и литература и Роден край. В този клас основна задача е овладяването на уменията за правилно говорене, четене с помощта на срички и писане на букви и думи. Наред с това учениците изучават определени правоговорни, графични, правописни и граматични форми на българския език, което им позволява да постигат яснота и правилност на изказа. В обучението се използват разнообразни похвати, които го подпомагат, и го правят по-интересно. Образователни и подвижни игри, драматизации и видео материали помагат на учениците да затвърдят новите думи и граматически правила по забавен начин.

ВТОРИ КЛАС

В този клас се разглеждат всичките четири умения – слушане, говорене, писане, четене. Учениците затвърдяват своите  знания по писане чрез диктовки и прости преразкази.  Уроците са фокусирани върху структурата на изречението, правилното използване на предлози и прилагателни окончания, единствено и множествено число на съществителните имена, глаголни спрежения, съществителни и местоимения, отрицание, въпроси и отговори, модални глаголи, и глаголни времена.  Учениците играят различни образователни игри, с цел разширяване знанията им за българските традиции и култура. В обучението са включени практически дейности, като заучаване на песни и стихотворения.

ТРЕТИ КЛАС

Третокласниците усъвършенстват четивната  си техника и работят за изразителност при четене и преразказване. Те изучават български народни приказки, народни песни, пословици и поговорки, гатанки и други произведения от български автори. По този начин  усвояват и допълват знанията си  по български език, заучават граматически правила и ги затвърдяват, като работят в учебни тетрадки. Пишат диктовки и откриват своите грешки с помощта на правописен речник. В часовете по „Човек и общество“, учениците придобиват първи знания по история и география на България.  Целта е  да започнат свободно да говорят, пишат и четат на български език.

ЧЕТВЪРТИ КЛАС

Обучението по български език в четвърти клас е насочено към подобряване на езиковите  умения на децата и научаване повече за българската история . Този клас е един от най-важните в развитието на учениците, тъй като служи като преглед на всички ключови граматични и езикови правила, които децата са усвоили в предишните класове. Тук също се добавя акцент върху преразказ на дълги истории и четене на по-сложни текстове. Задълбочава се и се систематизират техните знания за основни единици в езиковата система на правилата на българския език и регламенти.

НАРОДНИ ТАНЦИ

"Българското хоро - това е училище, където се усъвършенства народната ни поезия." - Димитър и Константин Миладинови 

Българското хоро е източник на енергия, захранващ българщината в продължения на хилядолетия. Народните танци са чудесен начин за развиване на координация, баланс и социални умения у децата. Макар и на голямо разстояние от България, нашето училище дава възможност на децата да изучават както четмо и писмо, така и как се танцува българско  хоро. По-запалените и посветени в българските ритми деца получават възможност за сценични изяви с фолклорна формация "Водица".   Класът е отворен за всички деца на 6 и повече години.

НАРОДНО ПЕЕНЕ

Всеки българин трябва да се гордее с традициите на неговият народ, да ги съхранява, и да ги предават на бъдещите поколения. Един от начините е чрез българските народни песни, които са не само източник на българската култура и история, но са и запазили духа, и начина на живот на нашите предци. В този клас, децата изучават песни от всички фолклорни области и усвояват вокална техника, която е характерна за народното пеене. Класът е отворена за всички възрасти над 5г.

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Класът  по изобразително изкуство има за цел да осигури на децата достъп до голямо разнообразие от техники в областта на приложното и изобразителното изкуство. Той също така ги запознава с българските традиции и обичаи. Рисуването е приятен и успокояващ процес, който създава умения за наблюдение и анализ на обекти. Индивидуалният подход в този клас позволява достъп на деца от всички възрасти.

Please reload

bottom of page